Локачинська районна рада

Положення про президію районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради від 16.05.2006 №1/7

I. Загальні засади

1. Президія районної ради (далі - президія) є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" і діє при голові районної ради для вироблення попередньо узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.

2. Президія утворюється радою, у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.

4. Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності -заступник голови ради.

II. Організація роботи президії
5. Засідання президії скликаються головою районної ради, його заступником в міру необхідності і є правомочним, якщо в них беруть участь не менш як дві третини складу президії.

У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь при потребі заступник голови або секретар комісії.

6. У засіданнях президії можуть брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голова та заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації,
районних організацій і установ, громадських об'єднань за запрошенням.

7. Головуючим на засіданні президії є голова ради, а при його відсутності -заступник голови ради.

8. Засідання президії оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

 

9.Президія, з питань, віднесених до її відання, може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів президії, присутніх на засіданні.

10. Організаційне забезпечення роботи президії здійснює виконавчий
апарат районної ради.

11. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

11.1. Погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради.

11.2. Вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів.

 

11.3. Координація діяльності постійних комісій у вивченні попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради.

11.4. Попередній розгляд питань щодо організації виборів і відкликання виборцями депутатів районної ради.

11.5. Підготовка пропозицій щодо кандидатур на заступника голови ради, голів постійних комісій, інших посадових осіб, яких обирає, затверджує або погоджує рада.

12. За дорученням районної ради президія може здійснювати інші
повноваження в межах компетенції ради.