Локачинська районна рада

Положення про постійні комісії районної ради

Затверджено

рішенням районної ради

від 16.12.2015 №2/4

Положення про постійні комісії

I. Загальні положення

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

4. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.


II. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій

1.  Постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів, дотримання цінової і податкової політики та  управління майном комунальної власності:

 • розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань;
 • здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету;
 • вносить до районної ради пропозиції з питань районної комунальної власності;
 • бере участь у проведенні експертиз програм соціально-економічного і культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, у розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю районної ради;
 • розглядає питання надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та селища району, дозволу на відчуження;
 • розглядає питання укладання , переукладання та розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств;
 • розглядає питання виділення коштів з районного бюджету.

2. Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законності, правопорядку, прав людини та соціального захисту населення:

 • розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та дотриманням депутатом норм етики і моралі, а в разі необхідності готує та подає свої рекомендації щодо роботи депутата у раді, виконання ним рішень ради та її органів на розгляд районної ради;
 • розглядає питання, пов’язані з відкликанням депутата виборцями, достроковим припиненням його повноважень у встановленому законом порядку;
 • аналізує стан злочинності в районі, її адміністративно-територіальних одиницях, порушення законодавства про боротьбу з злочинністю, роботу правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і на основі цього вносить відповідні рекомендації на розгляд районної ради;
 • вивчає та розглядає питання, пов’язані з станом матеріально-побутового забезпечення та потребами соціально незахищених верств населення, вжиттям заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання соціальних та інших послуг громадянам;
 • готує рекомендації з питань, пов’язаних із розширенням системи адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян та сімей з дітьми, які відповідно до законодавства мають право на її отримання, утриманням мережі будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, підвищенням рівня обслуговування громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення;
 • здійснює контроль  за дотриманням вимог чинного законодавства щодо надання голові, заступнику голови та депутатам районної ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

3. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку району:

 • вивчає та розглядає на засіданнях комісії стан реалізації програм економічного і соціального розвитку району;
 • аналізує стан забезпечення та потреби району в перевезенні автомобільним транспортом, в послугах зв’язку;
 • вивчає та розглядає питання, пов’язані з виконанням прийнятих державних та регіональних програм розвитку сільського господарства, організації роботи підприємств  по переробці сільськогосподарської продукції;
 • розглядає земельні питання, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
 • вивчає та розглядає питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
 • вносить пропозиції районній раді з питань ефективного використання і охорони земель, надр, поверхневих вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу;
 • вивчає та розглядає на засіданнях комісії інвестиційні пропозиції в господарський комплекс району, надає рекомендації по їх запровадженню, аналізує їх виконання;
 • аналізує стан розвитку підприємництва в районі, його ефективність, надає допомогу в розширенні сфери підприємницької діяльності в районі;  
 • вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі освіти, розвитком мережі закладів освіти району, їх створенням, реорганізацією та ліквідацією;
 • розглядає питання, пов’язані з відродженням і розвитком культури українського народу, забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, створенням умов для розвитку самодіяльного мистецтва, формування здорових потреб і високих естетичних смаків населення, збереженням існуючої матеріально-технічної бази закладів культури району;
 • вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в районі державної політики у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок, молоді та дітей, демографічної ситуації, заохочення материнства, забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей, їх виховання;
 • розглядає  програми, пов’язані з здоров’ям людини, охороною материнства і дитинства,  вносить на розгляд районної ради та контролює виконання рішень ради з цих питань;
 • розглядає програми щодо надання первинної і кваліфікованої медичної допомоги населенню району, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності;
 • вивчає, розглядає на засіданнях комісії та готує висновки щодо питань пов’язаних із забезпеченням правил торгівлі та якості торгівельного обслуговування;
 • сприяє відновленню сфери побутового обслуговування населення в населених пунктах району, готує пропозиції по розширенню побутових послуг в сільській місцевості;
 • розглядає пропозиції щодо поліпшення комунального обслуговування населення, організації роботи обслуговуючих кооперативів.

III. Повноваження постійних комісій районної ради

1. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей, господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради та здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.

3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.


ІV. Організація роботи постійних комісій районної ради 

1. Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються  і надаються  на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

У цьому випадку висновки і рекомендації постійної комісії, прийняті на її засіданні, підписуються заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.

5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій, а у випадках, передбачених п.4 цього Положення – заступниками голів комісій.

6. Постійні комісії здійснюють свою діяльність відповідно до планів роботи районної ради та комісій.